I exekuce mají nová pravidla

Exekuce je nástrojem, který má ochránit práva a majetek věřitelů. Je jistě správné, aby dlužníci hradili své závazky a nevyhýbali se zodpovědnosti za své předchozí činy, je jistě správné, aby existoval nástroj, který umožňuje poškozeným domoci se svých práv. Bohužel bývá častým jevem, že nakonec zaplatí dluhy, které se jej vůbec netýkají, někdo jiný.

Dluhy v manželství

Mnoho již bylo napsáno o společné zodpovědnosti obou manželů za nezodpovědnost jednoho, kterou neeliminovala ani možnost rozdělení společného jmění manželů, neboť je v podstatě neprokazatelné, že věřitel byl o této skutečnosti předem, tj. ještě před vznikem dluhu, informován. Nový občanský zákoník, který platí od ledna tohoto roku, měl umožnit postiženému z manželů alespoň jakousi obranu. Informujete-li věřitele ihned po zjištění existence dluhu, který váš manželský protějšek spáchal, že s ním zkrátka nesouhlasíte, bude se následné případné vymáhání dluhu týkat pouze 50% vašeho společného jmění.

Zajímavý článek:  Konec s dluhy už dnes?

Pomocná ruka i podtržení nohou

Doufali jste, že vám nový zákoník pomůže? Nebo jste se dokonce moudře pojistili sepsáním předmanželské smlouvy? Pak vězte, že v této chvíli se stala ve věci dluhů bezcenným kusem papíru. Nově pro účely exekuce platí, že tam, kde společný majetek manželů neexistuje, považuje se za něj i ten majetek, který náleží jen jednomu z manželů, ale za jiných okolností (rozuměj bez úpravy vzájemných finančních vztahů) by byl součástí společného jmění manželů.

Podívejte se na partnerovu finanční minulost!

Novela exekučního řádu nově rovněž stanoví, že manželé vzájemně zodpovídají nejen za dluhy vzniklé v době trvání manželství, ale i za dluhy druhého z partnerů, které pocházejí z doby před vznikem manželství, k jejichž úhradě lze využít exekuci společného jmění nebo viz. výše…