Dluhy po zemřelém

Po smrti každého člověka orgán státní správy pověřený matrikou tuto zprávu oznámí soudu, který zahájí dědické řízení. Účastníky tohoto dědického řízení jsou právoplatní dědicové. Soud zjišťuje, kdo je právoplatným dědicem, jestli existuje závěť, majetkové poměry zemřelého a na základě těchto zjištění probíhá dědické vypořádání majetku. Pokud zemřelý příbuzný měl dluhy, stanou se tyto dluhy automaticky součástí dědictví. Pokud je tento dluh například na dům, který dědíte, dědíte jej současně s domem. Všechny dluhy po zemřelém platí jeho dědicové.

Jak se vyhnout placení dluhů?

Povinnost platit dluhy máte pouze do výše dědictví. Dědic má rovněž právo dědictví odmítnout. V případě, že máte po příbuzném vysoké dluhy, můžete je odmítnout jako celek. Není však možno odmítnout dluhy a majetek si ponechat. Vždy je potřeba odmítnout vše. Je proto zapotřebí dobře zvážit, co je pro vás výhodnější. Chce-li někdo odmítnout dědictví, nesmí nijak nakládat s majetkem zemřelého. Učiní-li tak, je to považováno za krok přijetí. Jednou přijaté dědictví pak již odmítnout nelze.

Dluhy po zemřelém manželovi

Po zemřelém manželovi dědí dluhy v prvé řadě manželka a děti. 50% společného jmění včetně dluhů připadá manželce, zbytek se dělí mezi ni a děti. Jestliže se někdo dědictví zřekne, jeho podíl se dělí mezi ostatní dědice.

Zajímavý článek:  Poradna při finanční tísni

Přenechání dědictví věřitelům

Věřitelé mohou své pohledávky za zemřelým uplatňovat u soudu. Pokud víme o takových pohledávkách a převyšují hodnotu majetku, tak se účastníci dědického řízení mohou dohodnout na přenechání majetku přímo věřitelům. Tato dohoda podléhá schválení soudu.

Online žádost o půjčku